Huy hiệu v nghĩa huy hiệu của Trường Việt Ngữ Ha Bnh.

Click here to download this file