Nội Qui Gio Chức V Học Sinh.
(Nội Quy ny sẽ gip cho Gio Chức v Học Sinh của Trường Việt Ngữ Ha Bnh gắn b mật thiết với nhau trong tinh thần yu thương, phục vụ v gip cho Trường Ha Bnh pht triển hơn trong danh thơm tiếng tốt.)

Nội Quy Trường Ha Bnh Click here to download this file