Ngày Nhập Học Bắt Đầu Thứ Bảy Ngày 27 Tháng 1 Năm 2018, các em sẽ nhận lớp học lúc 8:45 sáng. Tuy Nhiên Sau Những Tuần Này Chúng Tôi Vẫn Tiếp Tục Nhận Ghi Danh Vào Mỗi Sáng Thứ Bảy Tại Trường Từ Lúc 8:30 Sáng Tới 12 Giờ Trưa. Đơn Ghi Danh Hiện Có Phát Tại Trường.

Enrolment for 2018 will begin at 8.30am every Saturday from 20/1/2018 onwards.
Class will run 8:45am-12:30pm

Term Dates 2018
Term 1: 27th of January – 24th of March (9 weeks)
Term 2: 21st of April – 30th of June (11 weeks)
Term 3: 21st of July – 22nd of September (10 weeks)
Term 4: 13th of October – 1st of December (8 weeks)